ผู้ใช้ 1 คน
เข้าชม 64,072 ครั้ง
ตั้งแต่ 29-09-2554
 • ประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครงาน

 • รับสมัคร
  นักศึกษา
 • ทุนวิจัย

 • พัสดุ

 • ประกันคุณภาพ
  การศึกษา
 • ทุนการศึกษา

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลการผลิตกำลังคนรายสาขาวิช
26 เมษายน 2560
ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560
26 เมษายน 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ
25 เมษายน 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และ นวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2560
19 เมษายน 2560
การขอผ่อนผันเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร
18 เมษายน 2560
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
18 เมษายน 2560
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
10 เมษายน 2560
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเ
10 เมษายน 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพิเศษธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 68
10 เมษายน 2560
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต
10 เมษายน 2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
7 เมษายน 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS20
5 เมษายน 2560
   
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา ตรี และ ปวส. หลายตำแหน่ง
11 มีนาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครและ สัมภาษณ์งาน
9 มีนาคม 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
21 พฤศจิกายน 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (สังกัดภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา)
7 พฤศจิกายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร
13 ตุลาคม 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบริหารเท
13 ตุลาคม 2557
รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
4 กรกฎาคม 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า)
20 มิถุนายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาควิชาครุศาสตร์โยธา)
11 มิถุนายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (สำนักงานคณบดี)
4 มิถุนายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า)
28 เมษายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (ครุศาสตร์โยธา)
21 เมษายน 2557
   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2
18 กรกฎาคม 2556
ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
17 กรกฎาคม 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
25 ธันวาคม 2555
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาไปปฏิบัติงานที่สำนักหอสมุดกลาง
25 ตุลาคม 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
24 ตุลาคม 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการ
12 ตุลาคม 2555
โครงการลมหายใจไร้มลทิน
24 กันยายน 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดดนตรี Singha Master of the Band
24 กันยายน 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความชิงรางวัล
24 กันยายน 2555
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
20 สิงหาคม 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
20 สิงหาคม 2555
รับสมัครพนักงาน
20 สิงหาคม 2555
   
การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Bewton Mobility Grants)
21 กุมภาพันธ์ 2560
การเปิดรับสมัคร
15 ธันวาคม 2559
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
14 ธันวาคม 2559
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทาง วิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จี
13 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017
6 พฤศจิกายน 2559
รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560
21 ตุลาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่องการ
20 กันยายน 2559
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทด
16 กันยายน 2559
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559
30 สิงหาคม 2559
การเปิดรับสมัครทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมเฉพาะรูปแบบที่ 3.2
30 สิงหาคม 2559
การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
17 สิงหาคม 2559
การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ New
6 กรกฎาคม 2559
   
รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
10 กันยายน 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล
19 สิงหาคม 2557
กำหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบปีการศึกษา 2556
4 กรกฎาคม 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2555
28 สิงหาคม 2556
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555
1 สิงหาคม 2556
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
11 ธันวาคม 2555
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน มจพ. พ.ศ. 2555
7 พฤศจิกายน 2555
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10 เมษายน 2555
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงานวิชาการ และมหาวิทยาลัย
14 ธันวาคม 2554
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(พนาฤทธิ์)
15 พฤศจิกายน 2554
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
18 ตุลาคม 2554
ขอเปลี่ยนแปลงวันนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
12 ตุลาคม 2554
   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10 ตุลาคม 2559
การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน
10 ตุลาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5 กันยายน 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8 สิงหาคม 2559
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ฉบับท
30 พฤษภาคม 2559
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโครงการทุนการศึกษาประจำปี2559
26 มีนาคม 2559
ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้าน การศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2559-
18 มีนาคม 2559
ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET
1 กุมภาพันธ์ 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจสมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื
17 พฤศจิกายน 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
21 กันยายน 2558
การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีกา
31 สิงหาคม 2558
ประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2558
21 สิงหาคม 2558