ผู้ใช้ 1 คน
เข้าชม 9,530 ครั้ง
ตั้งแต่ 29-09-2554
 • ประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครงาน

 • รับสมัคร
  นักศึกษา
 • ทุนวิจัย

 • พัสดุ

 • ประกันคุณภาพ
  การศึกษา
 • ทุนการศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ของบริษัท PPG Coatings (Thailand) Co.,Ltd.
21 กันยายน 2560
โครงการสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการ ศึกษา 2560
14 กันยายน 2560
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ของบริษัท General Motors Thailand
8 กันยายน 2560
ขอส่งประกาศเรื่องโครงการพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดง ประจำปีกา
25 สิงหาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
25 สิงหาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแนะนำการศึกษาต่อ ประเทศฝรั่งเศส
25 สิงหาคม 2560
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.
11 กรกฎาคม 2560
กำหนดวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
11 กรกฎาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2560
4 กรกฎาคม 2560
ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
4 กรกฎาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อร
27 มิถุนายน 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงาน
27 มิถุนายน 2560
   
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา ตรี และ ปวส. หลายตำแหน่ง
11 มีนาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครและ สัมภาษณ์งาน
9 มีนาคม 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
21 พฤศจิกายน 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (สังกัดภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา)
7 พฤศจิกายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร
13 ตุลาคม 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบริหารเท
13 ตุลาคม 2557
รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
4 กรกฎาคม 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า)
20 มิถุนายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาควิชาครุศาสตร์โยธา)
11 มิถุนายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (สำนักงานคณบดี)
4 มิถุนายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า)
28 เมษายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (ครุศาสตร์โยธา)
21 เมษายน 2557
   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
18 กันยายน 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2
18 กรกฎาคม 2556
ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
17 กรกฎาคม 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
25 ธันวาคม 2555
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาไปปฏิบัติงานที่สำนักหอสมุดกลาง
25 ตุลาคม 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
24 ตุลาคม 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการ
12 ตุลาคม 2555
โครงการลมหายใจไร้มลทิน
24 กันยายน 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดดนตรี Singha Master of the Band
24 กันยายน 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความชิงรางวัล
24 กันยายน 2555
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
20 สิงหาคม 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
20 สิงหาคม 2555
   
การเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย
3 สิงหาคม 2560
การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Bewton Mobility Grants)
21 กุมภาพันธ์ 2560
การเปิดรับสมัคร
15 ธันวาคม 2559
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
14 ธันวาคม 2559
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทาง วิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จี
13 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017
6 พฤศจิกายน 2559
รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560
21 ตุลาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่องการ
20 กันยายน 2559
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทด
16 กันยายน 2559
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559
30 สิงหาคม 2559
การเปิดรับสมัครทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมเฉพาะรูปแบบที่ 3.2
30 สิงหาคม 2559
การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
17 สิงหาคม 2559
   
รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
10 กันยายน 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล
19 สิงหาคม 2557
กำหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบปีการศึกษา 2556
4 กรกฎาคม 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2555
28 สิงหาคม 2556
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555
1 สิงหาคม 2556
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
11 ธันวาคม 2555
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน มจพ. พ.ศ. 2555
7 พฤศจิกายน 2555
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10 เมษายน 2555
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงานวิชาการ และมหาวิทยาลัย
14 ธันวาคม 2554
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(พนาฤทธิ์)
15 พฤศจิกายน 2554
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
18 ตุลาคม 2554
ขอเปลี่ยนแปลงวันนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
12 ตุลาคม 2554
   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
25 สิงหาคม 2560
การให้ทุนส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษา คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ
25 สิงหาคม 2560
การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
25 สิงหาคม 2560
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
25 สิงหาคม 2560
ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 สิงหาคม 2560
การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.
25 สิงหาคม 2560
การให้ทุนอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รูป แบบนานาชาติ ในสังกัดบัณฑิต
17 พฤษภาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
17 พฤษภาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10 ตุลาคม 2559
การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน
10 ตุลาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5 กันยายน 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8 สิงหาคม 2559