ผู้ใช้ 1 คน
เข้าชม 13,757 ครั้ง
ตั้งแต่ 29-09-2554
 • ประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครงาน

 • รับสมัคร
  นักศึกษา
 • ทุนวิจัย

 • พัสดุ

 • ประกันคุณภาพ
  การศึกษา
 • ทุนการศึกษา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการ
13 พฤศจิกายน 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ STARTUP THAILAND มจพ.
8 พฤศจิกายน 2560
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการรางวัล นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี
8 พฤศจิกายน 2560
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา แผนการเรียนศิลป์-กีฬา โรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบก
8 พฤศจิกายน 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการประกันอุบัติเหตุ
2 พฤศจิกายน 2560
ขอเรียนแจ้งกำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร และขอเรียนเชิญ
2 พฤศจิกายน 2560
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ของบริษัท PPG Coatings (Thailand) Co.,Ltd.
21 กันยายน 2560
โครงการสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการ ศึกษา 2560
14 กันยายน 2560
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ของบริษัท General Motors Thailand
8 กันยายน 2560
ขอส่งประกาศเรื่องโครงการพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดง ประจำปีกา
25 สิงหาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
25 สิงหาคม 2560
   
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา ตรี และ ปวส. หลายตำแหน่ง
11 มีนาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครและ สัมภาษณ์งาน
9 มีนาคม 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
21 พฤศจิกายน 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (สังกัดภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา)
7 พฤศจิกายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร
13 ตุลาคม 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบริหารเท
13 ตุลาคม 2557
รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
4 กรกฎาคม 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า)
20 มิถุนายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาควิชาครุศาสตร์โยธา)
11 มิถุนายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (สำนักงานคณบดี)
4 มิถุนายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า)
28 เมษายน 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (ครุศาสตร์โยธา)
21 เมษายน 2557
   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
18 กันยายน 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2
18 กรกฎาคม 2556
ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
17 กรกฎาคม 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
25 ธันวาคม 2555
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาไปปฏิบัติงานที่สำนักหอสมุดกลาง
25 ตุลาคม 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
24 ตุลาคม 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการ
12 ตุลาคม 2555
โครงการลมหายใจไร้มลทิน
24 กันยายน 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดดนตรี Singha Master of the Band
24 กันยายน 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความชิงรางวัล
24 กันยายน 2555
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
20 สิงหาคม 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
20 สิงหาคม 2555
   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำป
28 พฤศจิกายน 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า เป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค
2 พฤศจิกายน 2560
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 ตุลาคม 2560
การเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย
3 สิงหาคม 2560
การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Bewton Mobility Grants)
21 กุมภาพันธ์ 2560
การเปิดรับสมัคร
15 ธันวาคม 2559
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
14 ธันวาคม 2559
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทาง วิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จี
13 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017
6 พฤศจิกายน 2559
รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560
21 ตุลาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่องการ
20 กันยายน 2559
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทด
16 กันยายน 2559
   
รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
10 กันยายน 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล
19 สิงหาคม 2557
กำหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบปีการศึกษา 2556
4 กรกฎาคม 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2555
28 สิงหาคม 2556
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555
1 สิงหาคม 2556
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
11 ธันวาคม 2555
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน มจพ. พ.ศ. 2555
7 พฤศจิกายน 2555
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10 เมษายน 2555
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงานวิชาการ และมหาวิทยาลัย
14 ธันวาคม 2554
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(พนาฤทธิ์)
15 พฤศจิกายน 2554
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
18 ตุลาคม 2554
ขอเปลี่ยนแปลงวันนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
12 ตุลาคม 2554
   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
25 สิงหาคม 2560
การให้ทุนส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษา คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ
25 สิงหาคม 2560
การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
25 สิงหาคม 2560
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
25 สิงหาคม 2560
ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 สิงหาคม 2560
การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.
25 สิงหาคม 2560
การให้ทุนอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รูป แบบนานาชาติ ในสังกัดบัณฑิต
17 พฤษภาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
17 พฤษภาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10 ตุลาคม 2559
การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน
10 ตุลาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5 กันยายน 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8 สิงหาคม 2559